TALENT / Chi tiết talent


Sukmo Mong Koo (Hàn Quốc)

Tỉnh, Thành Phố: Hà Nội

Quận Huyện: Hoàn Kiếm