TALENT / Chi tiết talent


Albina Malyta (Nga)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Tân Phú