TALENT / Chi tiết talent


Ide Kazuhiro (Nhật Bản)

Tỉnh, Thành Phố: Hồ Chí Minh

Quận Huyện: Quận 10